Keukens, maatkasten, interieur, dressings, haardwanden
 

Algemene verkoopsvoorwaarden  


Artikel 1:        Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze contracten zoals facturen, offertes, bestelbons en andere contracten / overeenkomsten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk anders luidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de cocontractant, hierna genoemd  “de klant” De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van alle contracten de klant die de klant aanvaard en er kan enkel schriftelijk van worden afgeweken. 

Artikel 2:        Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of een aangestelde werden ondertekend en blijven één maand geldig. Indien het
BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer de prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meewerken met alle middelen van recht worden bewezen. 

Artikel 3:        Alle studies, voorontwerpen, plannen, documenten, schetsen, tekeningen en stalen blijven eigendom van WEVLA Home Interiors bvba, beschermd door intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor eventueel misbruik en WEVLA Home Interiors bvba behoud zich het recht een schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten bovenvermelde stukken teruggegeven worden. 

Artikel 4:        De goederen worden op risico van WEVLA Home Interiors bvba tot op de werf gebracht. De klant dienst ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15min) zullen worden aangerekend. 

Artikel 5:        Na plaatsing van de goederen en een voorlopige of definitieve oplevering gaat het risico over op de klant. 

Artikel 6:        De niet-geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom van WEVLA Home Interiors bvba zolang de factuur m.b.t. tot de goederen niet werd betaald. 

Artikel 7:        Water, elektriciteit en verwarming zijn voorzien door de klant. 

Artikel 8:        De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of lastenboek, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels. 

Artikel 9:        Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat er binnen de 8 kalenderdagen na plaatsing geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan WEVLA Home Interiors bvba , de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige definitieve oplevering. 

Artikel 10:      De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. 

Artikel 11:      De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke bij de plaatsing of de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 kalenderdagen aangetekend worden gemeld aan WEVLA Home Interiors bvba, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. 

Artikel 12:      Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in kleur of textuur of het verkleuren van hout of het lakwerk, de werking van het hout of lichte verschillen in de afmetingen van het goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. 

Artikel 13:     Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking worden medegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten steeds aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd. 

Artikel 14:     De 10 jarige aansprakelijkheid voorzien in art. 1792 en 2270 BW is waar wettelijk voorzien van toepassing. 

                           Daarnaast wordt behoudens anders luidend schriftelijk beding, op de uitgevoerde werken voor de lichte verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden ingaand vanaf de definitieve oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg geven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en /of montagefout bewezen is , met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling. 

De waarborg dekt evenwel niet: 

ü    Het verkeerd gebruik of verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen. 

ü    De schade veroorzaakt door overmacht. 

ü    Een handeling of de opzettelijke fout van om even welke persoon, waaronder de koper of zijn aangestelde. 

ü    Vorst- of vochtschade. 

Artikel 15:      Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen aannemingsprijs.  

Artikel 16:      Wanneer de factuur  niet tijdig betaald wordt, behoud WEVLA Home Interiors bvba zich het recht voor de uitvoering van de nog uit te voeren werken te onderbreken tot de factuur wordt betaald, zonder dat hierdoor enige vergoedingkan verschuldigd zijn door WEVLA Home Interiors bvba. WEVLA Home Interiors bvba bepaald zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging of niet tijdige oplevering verschuldigd is. Wanneer WEVLA Home Interiors bvba door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreeks als onrechtstreekse),zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan WEVLA Home Interiors bvba het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dit geval is de vergoeding bepaald in artikel 17 

Artikel 17:      Wanneer facturen niet tijdig betaald worden, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met 4 punten. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag. 

Artikel 18:      Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden. 

Artikel 19:      De klant van zijn kant kan, behoudens hetgeen uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden werd geregeld, voor het overige ongehinderd aanspraak maken op de gemeenrechtelijke schadevergoeding. Voor het niet-tijdig uitvoering of definitieve oplevering wordt een forfaitaire schadevergoeding voorzien van 5 euro, met een maximum van 10% van de aannemingsprijs. 

Bij geval van overmacht is WEVLA Home Interiors bvba verplicht de klant per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen en vervalt de schadevergoeding. 

Opgenomen in de algemene voorwaarden die in aanmerking komen als overmacht: 

ü    Ziekte, ongeval… 

ü    Natuur zoals aanhoudend slecht weer, sneeuw… 

In dit geval zal WEVLA Home Interiors bvba er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er naar een oplossing kan gezocht worden om de werken te kunnen laten voltooien. 

Artikel 20:      De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonders vermeld werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken. 

Artikel 21:      Tenzij anders vermeld, zijn de betalingsvoorwaarden van WEVLA Home Interiors bvba als volgt: 

ü    30% voorschot bij bestelling en ondertekening van het aannemingscontract te betalen binnen de 8 dagen. 

ü    50% bij levering van de goederen. Te betalen met een bankcheque of cash bij levering. 

ü    20% na oplevering. 

ü    Facturen zijn te betalen binnen de 10 kalenderdagen na de factuurdatum. 

Werken in regie worden aan een manuur gerekend van 39 euro exclusief BTW en materialen.
Bij regiewerken wordt er tussentijds gefactureerd zoals afgesproken in het aannemingscontract. 

Artikel 22:      Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist. 

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden behandeld door de rechtbank waar de maatschappelijke zetel van WEVLA Home Interiors bvba is gevestigd en deze is gelegen te 8550 Zwevegem, Harelbeekstraat 151/207. 

Artikel 23:           Al onze voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. 

Artikel 24:           Bij annulatie na bestelling zal 30% van de totale aannemingssom verschuldigd worden voor het bestellen van de materialen. 

 Interieur op maat

Interieur op maat.

Confederatie bouw